Popis

 

Popis projektu

 

Názov projektu:

 

 

Tati, mamina chytila myš!

(Digitálne štúrovstvo na školách)

 

Termín realizácie:

apríl 2006-december2006

Miesto realizácie/lokalita:

ZŠ O.Cabana v Komjaticiach, Nám.A.Cabana 36, Komjatice

Ciele projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krátkodobé:

*        vyškolenie poradcov –intenzívny kurz

*        organizácia kurzov na získanie základnej počítačovej gramotnosti pre matky na MD spoločne s deťmi, nezamestnané ženy, ženy na dôchodku

*        zorganizovanie súťaže pre celé rodiny, o najrozvetvenejšiu rodinu pri PC

Dlhodobé:

*        vytvorenie konzultačno-poradenského centra pre širokú verejnosť

*        vybudovanie PC pultov pri vrátnici na škole – nepretržitá možnosť pre verejnosť získať informácie(škola je otvorená od 7,00 hod do 19,00 hod denne, počas víkendov podľa harmonogramu záujmovej a mimiškolskej činnosti)

Cieľové skupiny

(komu je projekt určený):

 

 

 

Ženy na materskej dovolenke

Nezamestnané matky s deťmi

Vidiecke obyvateľstvo (rodičia a starí rodičia žiakov školy)

Súčasný stav:

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ O.Cabana s MŠ je spádovou školou pre okolité obce, s počtom žiakov 535-je centrom vzdelania s regionálnym rozmerom.  Doterajšie vybavenie IKT na škole je prístupné len pre žiakov školy vo vyučovacom a mimoškolskom vzdelávaní.  Na základe ohlasov a dopytu zo strany nielen rodičov žiakov, ale aj širšej verejnosti škola umožňuje prístup k IKT pre rodičov počas ZRPŠ, alebo pri výbere povolania pre svoje dieťa s konzultáciou výchovného poradcu. V budúcom školskom roku máme záujem o vyučovanie nepovinného predmetu práca s počítačom vo všetkých ročníkoch, preto by bolo vhodné, aby aj deti predškolského veku získali prvú skúsenosť s PC už skôr.Na základe demografického prieskumu v našej obci a priľahlom okolí je momentálne na MD cca150 matiek, ktoré si  v najbližšom čase budú hľadať zamestnanie, ale ich sociálne zabezpečenie nie je dostatočné, aby zvládli výdavky na rekvalifikačné kurzy, alebo zakúpenie PC.Veľa rodičov našich žiakov nám sponzorsky pomohlo získať IKT, ale sami ich nemôžu využívať.Ide aj o mladých nezamestnaných ľudí, čerstvých absolvenrov škôl, ktorí hľadajú uplatnenie a kontakty.

 

Implementačný plán projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*        Propagácia kurzov a otvorenej školy v obecnej káblovej televízii

*        Spropagovanie projektu

*        Vypracovanie časovo –tématického plánu kurzov

*        Prebehnutie kurzov, prezentácia výsledkov a práce účastníkov kurzov

*        Súťaž pre celé rodiny

*        Vytvorenie PC pultov s dlhodobím  využitím

 

Časový harmonogram  projektu:

 

 

 

 

 

Apríl 2006: propagácia kurzov, príprava materiálov a PC učební, intenzívny kurz pre poradcov- 2 pracovníčky na vrátnici školy

Máj 2006-  začiatok vzdelávacích kurzov pre prihlásené záujemkyne, postupné vybudovanie PC pultov pri vrátnici školy, otvorenie poradenského centra

Jún 2006 – pokračovanie kurzov pre ďaľšiu skupinu záujemcov

Júl, August 2006 –„ škola otvorená dokorán“ – voľný vstup pre širokú verejnosť podľa harmonogramu

September 2006 – vzdelávanie 3.skupiny záujemcov

Október 2006 – Vyhlásenie súťaže pre celé rodiny, jej priebeh a vyhodnotenie

November 2006- stretnutie a prezentácia prác absolventov kurzov

December 2006- vyhodnotenie a ukončenie projektu, odovzdanie čestných diplomov školy absolventom

 

Požadované vstupy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priestory pre kurzy – 2 PC učebne s prístupom na Internet

Propagácia kurzov – vývesné hárky, výzva v káblovej televízii obce

Vstupné, výstupné dotazníky pre absolventov

Učebný materiál pre školiteľov, IKT zabezpečenie

Nákup materiálu na vytvorenie PC pultov s pripojením na Internet

 

Očakávané výstupy:

(kvantitatívne a kvalitatívne meranie úspešnosti projektu)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitatívne meranie úspešnosti projektu:

Preškolenie poradcov pri verejne prístupných PC pri vrátnici- 2 osoby x 2 hod. x 10 dní=40 hod.

 

6 kurzov na získanie základnej počítačovej gramotnosti

12 osôb x 2x2 hod.týždenne x 4 týždne =16 hodín

Spolu vyškolených: 72 osôb

 

Konzultačná činnosť a podpora: 1 x týždenne 2.hod,  

 

Kvalitatívne meranie úspešnosti projektu:

Vytvorenie centra s prístupom na Internet so stálym odborným poradenstvom dostupným pre vidiecke obyvateľstvo- otvorenie školy regiónu

Získanie základnej počítačovej gramotnosti absolventov kurzov

Zjednodušenie komunikácie s inštitúciami a verejnou správou

Vytvorenie priestoru pre celé rodiny, sprístupnenie IKT všegeneračne

 

 

 

Odborný garant projektu

(meno, priezvisko, titul):

Štefan Dragúň, PaedDr.

Kontaktná osoba

(tel., fax, e-mail):

 

Mgr.Marta Gocníková

0908095404,035/6505715

garant@zsockomjatice.edu.sk

 

 

Celkový rozpočet (náklady) v Sk:

111 500,-

Spolufinancovanie (iné zdroje, z toho

vlastné) v Sk:

11 500,-

 

 

Suma požadovanej dotácie v Sk:

100 000,-

     

 


 

 

 

Podrobný rozpočet projektu

 

I.

Náklady (výdavky):

Celkový rozpočet

(Sk)

Suma požadovanej dotácie

(Sk)

PC zostava

30 000,-

27 000,-

PC zostava

30 000,-

27 000,-

Kancelárske potreby

5 000,-

5 000,-

Režijné náklady(energie, upratovanie)

3 000,-

0,-

Mzdové náklady

21 000,-

21 000,-

Softvér( MS Office, Antivir)

10 000,-

10 000,-

Hardvér (pripojenie ku školskej sieti )

2 000,-

0,-

Poistné

500,-

0,-

Technické zabezpečenie- PC pult na vrátnici

10 000,-

10 000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. spolu:

111 500,-

100 000,-

II.

Zdroje krytia:

 

x

Požadovaná dotácia

100 000,-

x

Vlastné prostriedky

11 500,-

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

II. spolu:

111 500,-

x

 

 

V Komjaticiach, dňa 27.februára 2006