Realizácia

Vybavenie školy IKT a ich využívanie v škole

 

V školskom roku 2005/2006 je vybavenie školy počítačmi a výpočtovou technikou následovné:

 

Počítačová miestnosť : 6 počítačov IBM, skener, tlačiareň a príslušenstvo  nadobudnuté z projektu Infovek (rok nadobudnotia 2004), 3 počítače Compaq ako sponzorský dar (rok nadobudnutia 2002), 2 počítače Compaq získané ako sponzorský dar v roku 2004, tlačiareň Epson získaná darom v roku 2004.

 

Multimediálna učebňa : slúži ako špeciálna učebňa, od šk.roku 2004/2005 je využívaná viacúčelovo, a to redakčnou radou školského časopisu, využívajú ju žiaci 1.stupňa počas hodín práce s multimediálnymi CD, ale aj ostatní vyučujúci, nakoľko sa v nej nachádza:

Videodataprojektor s plátnom (zakúpený z príspevku ZRPŠ, z verejnej zbierky rodičov na Rodičovskom plese 2005), učiteľský notebook, zakúpený z prostriedkov školy v 2005, 15 PC získaných sponzorsky v roku 2004, 2005 a 2006.

Od janoára 2006 sa pracuje na zariaďovaní klubovne so širším využitím pre vyučovanie aj mimoškolské aktivity- z Rodičovského plesu bolo zakúpené domáce kino s príslušenstvom, momentálne sa zariaduje miestnosť nábytkom.

 

Kabinety : kabinet (spoločný  kabinet vedúcej PK prír.predmetov a p.uč.

Behúlovej , ktorá ilustruje školský časopis ) je vybavený PC, nadobudnuýí 2002 ako dar, kabinet výchovnej poradkyne- 1PC s tlačiarňou, LEGOlaboratórium- notebook

 

Zborovňa : 1 PC Compaq s ihličkovou tlačiarňou Epson, kopírovací stroj  Canon (zakúpený v 2005 )

 

Kancelárie vedenia školy : 4 PC s pripojením na Internet, multifunkčné zariadenie

( fax, kopírka, skener ), zakúpené v roku 2005, notebook v riaditeľni s pripojením na internet

 

Všetky PC sú pripojené na Internet a vytvárajú LAN sieť.

 

 

 

Využitie IKT v živote školy: príprava materiálov na vyučovanie

                                               agenda školy , reklamné materiály

                                               komunikácia s pedagogickými inštitúciami

                                               platby do sociálnej poisťovne

                                               e-bankovníctvo

                                               www stránka školy

                                               využitie na vyučovaní – multimediálne CD,            

                                               videodataprojektor, prezentácie

                                               propagácia školy v káblovej televízii

                                               spracovanie materiálov pre školský časopis

                                               školenia pedagogických a nepedagogických 

                                               zamestnancov školy

                                               internetová miestnosť pre žiakov

                                               práca v  počítačových krúžkoch: WEB monsters,

                                               Práca s počítačom, Počítačový krúžok

                                               (správcovstvo a programovanie)

                                               Počítač je náš kamarát –návštevy predškolákov v PC

                                               učebni