Údaje o predkladateľovi projektu

 

Terajšia základná škola vznikla v roku 1973 (3.decembra 1973 sa začalo vyučovanie v novej budove), od 7.mája 1999 nesie čestné meno po národnom buditeľovi Ondrejovi Cabanovi, ktorý bol tunajším kňazom, zaoberal sa literárnou tvorbou a založil Nedeľnú školu a Spolok striezlivosti.

V roku 2002 (1.júla 2002) došlo ku štrukturálnym zmenám a základná škola spolu s materskou školou vytvorili jeden právny subjekt.

V tomto školskom roku 2005/2006 navštevuje základnú školu 535 žiakov (24 tried v ročníkoch 1. – 9. ) a 90 detí navštevuje materskú školu s celodennou prevádzkou.

Na druhom stupni sa zameriavame na vytvorenie tried s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Tradíciu v škole má niekoľko krúžkov a záujmových útvarov  z oblasti regionálnej kultúry ( folklórny,tanečný súbor), športu (volejbal,tenis,pozemný hokej) ale aj  z oblasti vedy a envirovzdelania.

Život školy mapuje a zároveň prezentuje verejnosti školský časopis Planéta škola.

Priateľské spolunažívanie obce a školy utužujú rôznorodé akcie pre rodičov, starších spoluobčanov a širokú verejnosť (rodičovský ples, komjatický zlatý slávik, kultúrne vystúpenia žiakov pri rôznych príležitostiach ).Tento školský rok vedenie školy kladie veľký  dôraz na vytvorenie podnetného prostredia  pre integrované deti s poruchami učenia rôzneho charakteru a rozsahu (individuálne vzdelávacie plány,špeciálny pedagóg). Úspešne pokračuje aj informatizácia školy s vyhliadkami vytvorenia multimediálnej knižnice.

V užšej spolupráci s materskou školou (spoločné akcie,podujatia,súťaže,otvorené hodiny,návšteva odborných učební) chceme eliminovať strach a obavy ,nielen detí ale aj rodičov, z prechodu do „veľkej školy“.

 

Chválou a pýchou sú naši žiaci, reprezentanti školy na rôznych úrovniach olympiád.Dlhoročne sa zapájame do súťaží z matematiky, fyziky, chémie, prírodopisu, náboženstva. Spevácke talenty vyhľadáva Komjatický Zlatý slávik ( tohtoročne už 5.ročník), Projekt NEPOSEDY, výtvarníci sa zapájajú do medzinárodných súťaží propagovaných aj Infovekom.

Naša škola bola v rámci kraja vyhodnotená ako druhá najlepšia, vo veľkej konkurencii mestkých škôl.

Pod záštitou školy pracuje aj 48.Skautský zbor Ducha a Folklórny súbor Mladosť, ktorý oslávil 40.výročie svojho vzniku slávnostnou akadémiou spojenou s krstom prvého CD „Všetkým pre radosť“, plného pravých „komňatských“ pesničiek a zvykov. Dlhoročnú tradíciu má aj školské športové stredisko, volejbal-chlapci, od tohto školského roka aj dievčatá.

Informatizácia na škole mala v období do roku 2004 skôr stagnujúci charakter, ale vďaka progresivite nového pána riaditeľa a štartovaciemu balíku od Infoveku sa nám podarilo v krátkom čase, ani nie za jeden školský rok, oživiť internetovú miestnosť, vybaviť školu kancelárskou technikou, zakúpiť digitálnu kameru a fotoaparát, aby žiaci sami mohli mapovať život a dianie v škole a pripravovať krátke zostrihy pre vysielanie v káblovej televízii. Vďaka patrí aj celej redakčnej rade školského časopisu, ktorá donedávna skoro na kolene dokázala vyprodukovať nesmiernu hodnotu v podobe písaného slova, odprezentovať prebehnuté akcie na škole, vlastné literárne, výtvarné a hudobné práce žiakov a ponúknuť tak kúsok školskej radosti, a niekedy aj prosieb a trápení širokej verejnosti, nakoľko časopis je voľne distribuovaný.

Dvaja z našich učiteľov pracujú zo stavebnicou LegoDacta-RoboLab, ktorú sme získali na základe projektu. Naši žiaci počnúc 5-ročníkom majú nepovinný predmet práca s počítačom, 8. a 9.ročník, trieda s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov absolvuje predmet Informatika. Spolupracujeme s Nitrianskou fakultou- Manažment vzdelávania v rámci praxe študentov. Náš žiak L. Perný vytvoril a spravuje školskú web stránku, žiaci si taktiež tvoria vlastné stránky, je im poskytnutá možnosť pracovať na vlastných projektoch v PC učebni s využitím všetkej dostupnej IKT techniky na škole pod vedením pedagógov a študentov vysokej školy, podľa záujmu, každodenne (podľa ročníkov, v rozsahu 2 hodín poobede). V rámci vyučovanie fyziky prebieha na škole v 6.ročníku testovacie vyučovanie formou e-learning ( v spolupráci s menovanou katedrou). Škola spolupracuje s Občianskym združením Priateľov Obce Komjatice a  Aliancia Platan.

 

Nakoľko obec Komjatice je spádovou obcou v regióne s počtom obyvateľov  nad 5000, s výbornou geografickou polohou na hlavnom ťahu Nitra – Nové Zámky, je nielen obec, ale predovšetkým škola a jej podobné inštitúcie povinné zasahovať v tom najlepšom zmysle slova do života a diania v jej okolí. Základná škola podchytáva aj deti z okolitých dedín, kde sú pomaly zanikajúce jednotriedky.

Pozícia školy v regióne je zo strategickej a geografickej polohy veľkým kladom, ktorý všetci je pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci vedia pretaviť do práce prinášajúcej úspechy a osoh celej komunite.